Algemene Voorwaarden opleidingen

Algemene Voorwaarden Opleidingen Future Nails

Waar in deze tekst gesproken wordt over “opleidingen”, gelden de voorwaarden zowel voor opleidingen, trainingen en workshops.

Deze voorwaarden gelden voor de gehele duur van een opleiding, training of workshop.

Als je je inschrijft via het online inschrijfformulier voor een opleiding, training of workshop stem je in met het volgen van alle lessen en de bijbehorende voorwaarden en regels, inclusief het betalen van het lesgeld.

Het is niet mogelijk vrijstelling te krijgen op onderdelen van een opleiding .

We vragen je vriendelijk na afloop van een opleiding, training of workshop een evaluatie formulier in te vullen zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.


Bij de lessen is inbegrepen:

+ Koffie, thee

+ Je krijgt voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en door de kleine groepsgrootte krijg je voldoende individuele begeleiding ,je word toegevoegd in een huiswerk app.

+ Naast het theorie gedeelte, zijn de lessen vooral praktijkgericht waarbij technieken worden voorgedaan en geoefend.

* De lessen starten om 10.00 uur tot 15.00  en kunt een keuze maken voor de dagen Dinsdag ,Donderdag of zaterdag dit in overleg 

+ pauzes: 12 uur tot 12.30 uur

Als er voor een les modellen nodig zijn, moet je hier zelf zorg voor dragen.

Wijzigingen:

Bij wijziging van les data worden de cursisten hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang van de les op de hoogte gebracht, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte, plotseling overlijden in de familie, lockdown,enz

Als je niet aanwezig kunt zijn bij een les meld je dan zo snel mogelijk af; uiterlijk 1 dag van tevoren. Tenzij er sprake is van overmacht.

De opleidingen, trainingen en workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

Lesgeld:

1. betalingsvoorwaarden:

 De leskosten en pakket kosten dienen minimaal 7 dagen vóór aanvang van de les overgemaakt te zijn via bankoverschrijving naar NL72INGB0008103171 tnv Future Nails of via www.futurenails Eventueel, maar alleen na afstemming vooraf, kan ter plekke in de les betaald worden, vóórdat de les begint.

Er wordt geen geld retour gegeven als een opleiding, training of workshop komt te vervallen of als je verhinderd bent. Wel mag je kosteloos aan de volgende training of workshop deelnemen of aan een andere t.w.v. hetzelfde bedrag.

Bij betaling in termijnen blijft het complete lesgeld schuldig, ook wanneer er tussentijds gestopt wordt met de opleiding, aangezien er een plek gereserveerd is voor de geplande weken.

Als je zonder opgaaf van reden niet deelneemt aan een les of tussentijds stopt met de cursus, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld. 

Alleen na goedkeur vooraf kan voor de opleidingen afgesproken worden om in termijnen te betalen.

BTW:

Onze opleidingen en trainingen kunnen BTW-vrij aangeboden worden doordat Future Nails geregistreerd is bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Daarmee wordt er dus geen 21% BTW in rekening gebracht.

De BTW vrijstelling geldt niet voor producten en productpakketten die bij Future Nails worden aangeschaft.

Herroepingsrecht:

 2 annuleringsvoorwaarden: 

Consumenten kunnen binnen 14 dagen na aanmelding gebruik maken van het herroepingsrecht, waarbij de inschrijving wordt geannuleerd en het lesgeld wordt teruggestort. Deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en een bedrijf of werkgever deze betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Na inschrijving  1 maand van te voren afmelden terug betaling van 50% 

Na inschrijving  2 weken van te voren afmelden terug betaling van 25% 

Na inschrijving 1 week van te voren afmelden bent u het gehele bedrag verschuldigd.

3. Eigendomsrecht :

 Het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de opleiding, is na overhandiging eigendom van de cursist. Het lesmateriaal mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Future Nails niet verspreid of gekopieerd worden. hiervoor word een formulier ondertekend in het begin van de opleiding. alle materialen en producten die gebruikt worden tijdens de les van Future nails zijn eigendom van Future Nails en word geacht deze achter te laten na de lessen.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan eventuele print- of weergavefouten, prijswijzigingen en wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de opleidingen zoals vermeld in het lesmateriaal, brochure of op de website.

 4 overmachtsbepaling: 

Bij wijziging van les data worden de cursisten hiervan uiterlijk 1 week voor aanvang van de les op de hoogte gebracht, tenzij er sprake is van overmacht door bijvoorbeeld ziekte, plotseling overlijden in de familie, lockdown,enz eventueel kunnen wij een derde inschakelen om de les over te nemen.

Als je niet aanwezig kunt zijn bij een les meld je dan zo snel mogelijk af; uiterlijk 1 dag van tevoren. Tenzij er sprake is van overmacht. De opleidingen, trainingen en workshops gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

5 aansprakelijkheid: 

u bent zelf aansprakelijk voor uw eigen producten en materialen tijdens de lessen en kunt geen aanspraak maken bij het kwijt raken van uw producten en materialen of als u schade heeft aan kleding, materiaal, enz bij u zelf of model en dergelijke bij Future Nails Future Nails is niet aansprakelijk voor enige schade dan de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid waarvoor zij zich redelijkerwijs kan verzekeren.

6.Privacy:

Naam-, adres- en e-mail gegevens van de cursist worden opgenomen in het adressenbestand van Future Nails en worden alleen gebruikt ten behoeve van de organisatie van de cursussen en om de cursist desgewenst op de hoogte te houden van het aanbod aan opleidingen, trainingen en workshops van Future Nails . De gegevens worden slechts aan derden verschaft wanneer dit strikt noodzakelijk is en na toestemming van de cursist

Alle informatie die door cursisten wordt verstrekt in hun eigen zakelijke en/of privé situatie, wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld door Future Nails.

7. klachten:

Klachtenregeling van Future Nails Opleidingen:

Future Nails streeft er naar om alle cursisten naar tevredenheid ten dienst te zijn. Mocht je als cursist ondanks deze inspanningen niet tevreden zijn, dan kun je hierover contact opnemen met de betrokken docent en mailen naar info@futurenails.nl . De melding wordt besproken en onderzocht, waarbij we kijken of er onderling een oplossing gevonden kan worden. u ontvangt een ontvangst bevestiging binnen 1 week. binnen 4 weken proberen wij tot een oplossing te komen van de klacht en mocht er langere tijd nodig zijn dan krijgt u binnen deze 4 weken een nieuw termijn te horen.

 

Mocht dit niet leiden tot een acceptabele oplossing, is het mogelijk om een klacht in te dienen. Dat is een op schrift gestelde uiting van ongenoegen, waarin het doen of nalaten van Future Nails Opleidingen wordt uitgelegd.
Een klacht kan uitsluitend ingediend worden door een cursist. De klacht dient schriftelijk ingediend te worden en dient de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, een heldere beschrijving van de klacht, datum en ondertekening.  De klacht kan gestuurd worden naar een onafhankelijke derde voor een bindende uitspraak  t.a.v. AJ.peeters hoofdstraat 121 Terheijden aj.peeters@gmail.com

Na indiening van de klacht krijgt u binnen 1 week een ontvangstbevestiging van het indienen van de klacht en de te volgen procedure en verwachte tijdsverloop. De klacht wordt te allen tijde vertrouwelijk behandeld en objectief beoordeeld. Beoordeling van de klacht houdt in dat de klacht gegrond of ongegrond wordt verklaard. Daarvan wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, dat wil zeggen in ieder geval binnen vier weken na indiening van de klacht. U wordt schriftelijk en met redenen omkleed in kennis gesteld.

De klacht is afgehandeld indien u dat heeft aangegeven of bevestigd. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd, waarvan de gegevens vijf jaar worden bewaard.

MVG Future Nails